اخبار

گزارش ستاد اجرائیات اتاق اصناف

در فروردین ماه ۱۳۹۵ ستاد اجرائیات اتاق اصناف مرکز لرستان در برخورد با متخلفین جهت تایید و اخذ پروانه کسب تعداد ۲۲۰ واحد را مورد برسی قرار داد که طی این برسیها تعداد ۷۵ واحد پلمپ شده و به تعداد ۱۴۵ واحد اخطار پلمپ دریافت کردند، که درصورت عدم رفع نقص منجر به پلمپ واحد خواهد شد.
اتاق اصناف جهت آگاهی عموم، اعضا، اصناف و اتحادیه ها روی سایت اتاق اصناف آرشیو ماهانه آمار بازرسی را ایجاد نموده که با ورود و دانلود هر بخش از آخرین آمار و اقدامات بازرسی اتاق اصناف در برخورد با متخلفین آگاهی پیدا خواهید کرد.