اخبار

کارگاه آموزشی سامانه اصناف کشور با حضور رئیس ادارات و رابطین اتاق اصناف شهرستانهای لرستان برگزار شد

این کارگاه به ریاست آقای مهندس علی میرزایی رابط اول استان لرستان در اتاق اصناف ایران و در سالن کنفرانس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد.
هدف از برگزاری این کارگاه آشنایی بیشتر کاربران و رابطین اصناف با سامانه اصناف ایران بود.