اخبار

پیام تشکر آقای اسبکوه

حضور پر شور افراد صنفی در انتخابات های مربوط به اتحادیه های خود، بیانگر ادراک دقیق و درست سیاسی و اجتماعی آنهاست که دستیابی به مطالبات و خواسته‌های بر حق خود را از مجاری قانونی پیگیری می‌نمایند و نشانگر عزم والای آنان برای ارتقاء، رشد و توسعه‌ی کشور ، شهر و اتحادیه صنفی خود می‌باشد.
خداوند متعال را سپاس می‌گویم و به درگاه با عظمتش سجده‌ی شکر به جای می‌آورم که مهربانی، لطف و محبت توام با اندیشه‌ورزی و خردگرایی هم صنف هایم را نصیب من فرمود تا بار دیگر خدمتگزار آنان در اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی باشم.
اینجانب بدین‌وسیله مراتب قدردانی و سپاس خود را از زحمات بی‌شائبه و گرانسنگ همه همکاران، روسای اتحادیه های صنفی مرکز لرستان و تمام اعضای اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی شهرستان خرم آباد و همچنین تمام عزیزانی که در برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی زحمت می کشند، اعلام می‌دارم و در مقابل الطاف بیکران شما سر تعظیم و تکریم فرود می‌آورم.
ارادتمند شما
منوچهر اسبکوه