اخبار

پاساز قائم سوخت و خاموش شد اما دل کسبه هنوز میسوزد

در حادثه آتش سوزی پاساژ قائم تقریبا همه کسبه این مرکز تجاری به شدت متضرر شدند و سرمایه خویش را از دست دادند.
امیدشان تقریبا از همه جا قطع شده بود اما نماینده بازاریان یعنی اتاق اصناف مرکز لرستان امید را در دل آنها زنده نگه داشت و با پیگیریهای مداوم در داخل و خارج استان باعث شد تا ارگانهای مربوط به این قضیه بیشتر توجه نشان داده و در کمک به این کسبه همکاریهایی را به انجام برسانند.
آرش راشدی رئیس اتاق اصناف مرکز لرستان با پیگیری جدی و لازم و دعوت از مسئولین از جمله خجسته فرماندار،ملکشاهی راد نماینده خرم آباد و دوره، مدیر کل اداره مالیات و شهردار و نماینده استاندار مشکلات بوجود آمده را بررسی و به نتیجه رساندند.حال باید منتظر عمل به وعده های مسولین زیربط در این قضیه بود.