اخبار

همه اتحادیه ها دارای نرخ نامه شدند

آقای منوچهر اسبکوه نائب رئیس اول اتاق اصناف لرستان با بیان اینکه در ابتدای سال ۹۶ آخرین اتحادیه ها نیز نرخ نامه خود را دریافت نمودند ، و همه اتحادیه ها دارای نرخ نامه شدند از تمام واحدهای صنفی خواست طبق قانون نظام صنفی نرخ نامه های خود را در معرض دید مشتریان قرار دهند.