اخبار

هفته پدافند غیر عامل

اهمیت و حساسیت مباحث مربوط به پدافند غیر عامل در دنیای امروز امری حیاتیست. در این مورد مقام معظم رهبری تاکیدات و سفارشاتی را به مسئولین و مدیران مملکت نموده و ایشان را به قضیه مذکور سفارش و دقیق نموده اند.
اتاق اصناف نیز بعنوان نماینده قشر عظیمی از جامعه یعنی کسبه و بازاریان در اینباره برنامه هایی را درنظر دارد.

هفته پدافند غیر عامل گرامی باد