ترکیب اعضای کمیسیون ملی

تصویب نامه در خصوص اضافه شدن رئیس اتاق اصناف ایران به ترکیب اعضای کمیسیون ملی نشان (برند) تجاری

مرجع تصویب: هیات وزیران – پنج شنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۴

شماره ویژه نامه: ۸۴۸ – سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۷۰

تصویب نامه در خصوص اضافه شدن رئیس اتاق اصناف ایران به ترکیب اعضای کمیسیون ملی نشان (برند) تجاری

شماره ۱۵۴۸۸۴/ ت۵۲۸۷۳ ه ۲۵/۱۱/۱۳۹۴

تصویب نامه در خصوص اضافه شدن رئیس اتاق اصناف ایران به ترکیب اعضای کمیسیون ملی نشان (برند) تجاری

وزارت جهاد کشاورزی- وزارت دادگستری – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت کشور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اسزمان ثبت اسناد و املاک کشور – سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی

هیآت وزیران در جلسه ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

رییس اتاق اصناف به ترکیب اعضای کمیسیون ملی نشان (برند) تجاری، موضوع ماده (۳) آیین نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات موضوع ماده (۸) قانون رفع

موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۸۳۹۸۳/ ت۵۲۲۰۷ ه مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴ اضافه می شود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

نقل از رونامه رسمی شماره ۲۰۶۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹