آیین نامه های اجرایی قانون نظام صنفی

 

pdf_icon

قانون نظام صنفی

(قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲)

pdf_icon

آیین نامه اجرایی چگونگی فروش اقساطی، فوق العاده و حراج

( موضوع تبصره ماده ۷۰ و ماده ۸۴ قانون نظام صنفی)

pdf_icon

آیین نامه اجرایی شیوه اداره امور واحد های صنفی در شهر ها و بخش ها

(موضوع تبصره ۴ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی)

pdf_icon

آیین نامه اجرایی ترتیب انتخاب هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان، وظایف و …

(موضوع ماده ۳۶ قانون نظام صنفی)

pdf_icon

دستورالعمل نحوه تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل واحد های صنفی

(موضوع تبصره بند (م) ماده ۳۷ قانون نظام صنفی)

pdf_icon

آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب

(موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی )

pdf_icon

دستورالعمل چگونگی بکارگیری و انتصاب کارکنان و مشاورین اتاق های اصناف شهرستان

(موضوع آیین نامه ماده (۳۶) قانون نظام صنفی)

pdf_icon

آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری روز بازار های جمعی

(موضوع ماده (۸۵) قانون نظام صنفی)

pdf_icon

آیین نامه اجرایی وضعیت اموال، دارایی ها، حقوق و تعهدات اتحادیه ای که به دو یا چند اتحادیه تقسیم می گردد.

(موضوع تبصره ذیل بند(الف) ماده(۴۹) قانون نظام صنفی)

pdf_icon

دستورالعمل نحوه صدور جواز تاسیس فروشگاه های بزرگ چند منظوره و زنجیره ای

( موضوع بند ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)

pdf_icon

دستورالعمل وظایف و تعیین عاملیت فروش محصولات دخانی

(موضوع ماده ۷ قانون جامع کنترل مبارزه با دخانیات)

pdf_icon

آیین نامه اجرایی تعطیل موقت واحد های صنفی

(موضوع ماده ۲۸ قانون نظام صنفی)

pdf_icon

آیین نامه اجرایی تشکیل کمیسیون های اتحادیه صنفی

(موضوع تبصره ۲ بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی)

pdf_icon

آیین نامه مشاغل تخصصی و فنی

( موضوع ماده ۱۳ قانون نظام صنفی)

pdf_icon

آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت حق الزحمه اعضای هیئت مدیره اتحادیه های صنفی و اتاق اصناف شهرستان ها

(موضوع ماده ۷۵ قانون نظام صنفی)

pdf_icon

آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب برای دارندگان مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری و …

( موضوع ماده ۹۱ قانون نظام صنفی)

۱ ۲ ۳ ۴-۰۹