اخبار

عید غدیر خم بر تمام شیعیان جهان مبارک باد.

هان ای مردمان علی را برتر بدانید که او برترین انسان از زن و مرد بعد از من است.
هرکه با او بستیزد و بر ولایتش گردن ننهد نفرین و خشم من بر او باد.
عید غدیر خم بر تمام شیعیان جهان مبارک باد.