اخبار

طر ح تشویق واحدهای صنفی از طرف اتاق اصناف مرکز لرستان

مدیریت جدید اتاق اصناف مرکز استان لرستان در ادامه تحول و نوآوری در برنامه های اجرایی، در سالهای اخیر باعث ایجاد روند روبه رشد در عملکرد مثبت اتحادیه ها و اصناف مختلف و در مجموع کل بازار شده است.
به دنبال روند بهبود بازار طر ح تشویق واحدهای صنفی از طرف اتاق اصناف مرکز استان لرستان باعث ایجاد روحیه مطلوب و مشتری مداری در بین صنوف شده که با استقبال همشهریان عزیز روبرو و طی پیامها و تماسهای گروهی و شخصی مراتب این رضایت را اعلام نموده اند.
این طرح با شناسایی واحدهایی که از لحاظ: مشتری مداری، برخورد مطلوب، رعایت حال مشتریان، قیمت مناسب و…شرایط مطلوب را دارا بوده و در نظرسنجی، مردم از آنها رضایت داشته باشند به ایشان تعلق گرفته ودر مراسمات و برنامه های خاص از آنها تجلیل خواهد شد و پلاکاردی تحت همین عنوان با نشان اتاق اصناف مرکز استان لرستان در ورودی مغازه یا واحد صنفی نصب میگردد.
این طرح بجز تشویق صنوف به حرکت مطلوب،باعث ایجاد روحیه مشتری مداری و در نهایت جذب مشتری بیشتر و رضایت عموم از بازار و همکاری بیش از پیش واحدهای صنفی با اتحادیه ها خواهد شد.