اخبار

روز جهانی محیط زیست

یکشنبه ۱۶ خرداد ۹۵/ ۵زون ۲۰۱۶ روز جهانی محیط زیست اعلام شده است.
حفاظت از محیط زیست نجات بخشیدن زندگی بشر است.
روز جهانی محیط زیست گرامی باد.