اخبار

خلاقیت ، نوآوری و جوانگرایی رمز موفقیت مدیریت اتاق اصناف

نظارت و کنترل کیفیت و قیمت اجناس و بازار همواره از مطالبات و انتظارات مردم بوده و هست.مردم ثبات و کنترل بازار را از مسئولین میخواهند و هرگاه از انتظاراتشان از مدیر یا مسئولی سوال کنی همیشه یکی از گزینه های مورد نظرشان کنترل و نظارت بر بازار است. در سالهای گذشته تلاشهای بسیاری در این زمینه صورت گرفته که به دلایلی بعضا موفق و گاه نیمه موفق بوده است. در این میان اتاق اصناف یکی از ارگانهای متولی این مهم است که تلاشهای فراوانی جهت کنترل و ثبات بازار انجام داده است به خصوص در دوسه سال اخیر و با حضور مدیریت جوان ودر عین حال با تجربه ای که با تحول در سیستم کهنه مدیریتی که تا قبل از این بر اتاق حاکم بوده توانسته تا حدود زیادی انتظارات مردم را جامه ی عمل بپوشاند و رضایت مردم را جلب نماید.آرش راشدی رئیس اتاق اصناف در اینباره میگوید: مدیریت نوین نیاز به خلاقیت و نوآوری دارد.قدرت خطرکردن در مواجهه با مسائل بازاریان و اصناف ودر عین حال دفاع از حقوقشان ،رعایت و اجرای قانون جرات و جسارت همراه با منطق میخواهد. برخورد باشخصیتهای مختلف با روحیات گوناگون نیاز به جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی خاصی دارد که باید در مواجهه با این قشر مهم جامعه به آن پرداخت.نظرسنجی از بازاریان و اصناف و رضایت ایشان از مدیریت اتاق اصناف و عملکرد مثبت اتاق نشان از موفقیت سیسنم خلاقانه و جوانگرای مهندس راشدی دراین مدت کوتاه دارد. رمز این رضایت عمومی و مردمی را میتوان در جسارت و خلاقیت و اجرای جسورانه قوانین و برخورد مقتدرانه دانست.