اخبار

تشدید نظارت ها بر بازار

اتاق اصناف مرکز لرستان در بازرسی های مشترک با تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت،معدن و تجارت لرستان نظارت خود را بر بازار بیش از پیش افزایش داده است.
آقای منوچهر اسبکوه رییس اتاق اصناف مرکز لرستان دراین خصوص گفت:با توجه به نابسامانی های اخیر بازار ارز و افزایش قیمت برخی اقلام اتاق اصناف مرکز لرستان با افزایش بازرسی های روزانه خود و همچنین بازرسی های مشترک با تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت،معدن و تجارت از موج سواری سودجویان جلوگیری خواهد کرد.
وی گفت بازرسین اتاق اصناف مرکز لرستان با هرگونه گرانفروشی، کم فروشی و ایجاد التهاب در بازار به شدت برخورد خواهند کرد.