اخبار

بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان خسارت به اصناف لرستان

آقای منوچهر اسبکوه در همایش کشوری اصناف و بازاریان کشور مطرح کرد:

سیل اخیر بیش از ۲۶۰ میلیارد تومان به اصناف لرستان خسارت وارد کرد که در این حادثه حدود ۶۳۰۰واحد آسیب دید ولی تنها ۳۶۰۰ واحد درخواست جبران خسارت کردند. که این امر گذشت بازاریان لرستان را نشان میدهد.