اخبار

برگزاری نشست رییس اتاق اصناف مرکز لرستان و مدیرکل اداره امور مالیاتی استان

برگزاری نشست رییس اتاق اصناف مرکز لرستان و مدیرکل اداره امور مالیاتی استان در خصوص مشکلات مالیاتی اتحادیه های صنفی مرکز لرستان و تبصره ماده۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم  .

آقای اسبکوه در این جلسه ضمن تقدیر از تعامل بالای اداره امور مالیاتی با واحدهای صنفی به برسی مشکلات مالیاتی اتحادیه ها پرداخت که این مشکلات با توافقات صورت گرفته در این نشست مرتفع شد.

آقای محمدی مدیر کل اداره امور مالیاتی استان لرستان در این نشست گفت: صاحبان مشاغل گروه سوم می توانند از طریق سیستم الکترونیکی و از طریق پایگاه اینترنتی www.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند، تا از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف گردند.

وی در ادامه افزود: ظرفیت قانونی تبصره ماده۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم  مربوط به مودیانی می باشد که مجموع فروش کالا و ارایه خدمات آنها در سال ۱۳۹۷از مبلغ ۸۲۸ میلیون تومان بیشتر نباشد.

براساس این دستورالعمل، مالیات صاحبان مشاغل بابت عملکرد سال ۱۳۹۷، بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۶ به صورت مقطوع تعیین شده;

به این صورت که مودیان با میزان مالیات قطعی تا ۲۵ میلیون ریال، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶ تعیین گردیده است.

همچنین مودیان با میزان مالیات قطعی بیش ۲۵ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال با ۵ درصد افزایش،

مودیان با میزان مالیات قطعی بیش از ۵۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال با ۹ درصد افزایش

مودیان با میزان مالیات قطعی بالاتر از ۱۰۰ میلیون ریال با ۱۵ درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶ تعیین شده است.

بندهای فوق مربوط به مودیانی می باشد که مجموع فروش کالا و ارایه خدمات آنها در سال ۱۳۹۷ از مبلغ ۸۲۸ میلیون تومان بیشتر نباشد.

وی افزد: صاحبان مشاغل مذکور در صورتی که سال ۱۳۹۷ اولین سال فعالیت آنها می باشد ( در سال ۱۳۹۶ فاقد فعالیت باشند) و همچنین صاحبان مشاغل مشارکتی که در طی سال ۱۳۹۷ شرکای آنها تغییر نموده باشد(تغییر هر یک از شرکا)، مشمول مفاد این دستورالعمل نبوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی مقرر ( ازجمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر) می باشند.

آقای محمدی گفت در خصوص مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا در خردادماه ۱۳۹۸ ندارند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می گردد و عدم پرداخت به موقع مالیات و یا در صورت تقسیط، عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر، مشمول جریمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.

مدیرکل اداره امور مالیاتی لرستان عنوان کرد :هر گاه اسناد و مدارک مثبته ای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و خدمات یا سایر درآمدهای مودی در سال ۱۳۹۷ بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (۳) این دستورالعمل باشد، صرفا مالیات مابه التفاوت و جرایم متعلقه مطالبه می شود.

همچنین در پایان این نشست کارگاه آموزش دریافت اظهارنامه های مالیاتی صاحبان مشاغل و استفاده از مفاد ، برای کافی نت ها و دفاتر پیشخوان خدمات دولت در محل سالن همایش اداره امور مالیتی با حضور آقای اسبکوه و مهندس رحیمی نماینده اتاق اصناف مرکز لرستان برگزار شد که آقای اسبکوه رییس اتاق اصناف مرکز لرستان در این کارگاه به واحدهای صنفی کافی نت خاطر نشان کرد که مسولیت هرگونه خطا در ثبت اطلاعات مراجعه کننده به عهده آنها می باشد و باید پاسخ گوی عواقب آن باشند.