اخبار

انتقال مکان اتاق اصناف مرکز لرستان

اتاق اصناف مرکز استان لرستان به خیابان مطهری/ نرسیده به سرچشمه ساختمان سابق اتاق بازرگانی انتقال یافت.