اخبار

امید حادثه دیدگان پاساژ قائم به تلاشهای رئیس اتاق اصناف مرکز لرستان

مسجد آراسته بازار
نشست خسارت دیدگان حادثه پاساژ قائم با رئیس اتاق اصناف مرکز لرستان
تمامی نگاههای مضطرب و سردرگم حاضرین به آرش راشدی بود که میکرفن به دست منتظر سکوت نفرات اطراف خود برای شروع سخن بود.
پس از چند دقیقه راشدی با لحنی امیدوار به حاضرین در جلسه دلگرمی داد و خبر از رایزنیهای مثبت با ارگانهای مرتبط جهت جبران خسارت متضرران داد.
راشدی در ادامه از حمایت استاندار و ورود مستقیم ایشان به قضیه خبرداد و گفت: آقای بازوند قول همکاری با اتاق برای جبران آسیبهای آتشسوزی داده و اینکه با ارگانهایی چون اداره مالیات جهت معافیت این واحدها از مالیات سال ۹۵ مکاتباتی انجام شده است.
در ادامه راشدی باابراز تاسف از این قضیه به حضار اطمینان خاطر داد که تمامی تلاش خود را جهت جبران خسارات ناشی از آتشسوزی انجام و در این امر کوتاهی نمی کند.