اخبار

افتتاح تلویزیون اینترنتی اصناف ایران،تابان و سامانه آموزش مجازی،سامان

افتتاح تلویزیون اینترنتی اصناف ایران”تابان”و بزرگترین سامانه آموزش مجازی اصناف ایران”سامان” در روز اصناف توسط رییس جمهوری محترم آقای دکترروحانی و وزیرمحترم صنعت،معدن وتجارت و روسا اتاقهای اصناف

اتاق اصناف ایران باهمکاری وسرمایه گذاری مشترک هلدینگ توسعه اعتمادمبین و اپراتور”همراه اول”با هدف ساماندهی امر آموزش فراگیردرجامعه صنفی وارتقای سطح علمی ومهارتهای فردی سامانه سامان را راه اندازی کرد