اخبار

ارائه پیشنهاد تعطیلی روز پنجشنبه ادارات لرستان به هیات دولت

پیشنهاد تعطیلی روز پنجشنبه ادارات درلرستان به هیئت دولت ارائه شده است.

سید موسی خادمیاستاندار گفت: پیشنهاد تعطیلی روز پنجشنبه ادارات درلرستان به هیئت دولت ارائه شده است.  تعطیل کردن ادارات درروزهای پنج شنبه از اختیارات استاندار نیست وآنرا برای تصویب به هیئت دولت پیشنهاد داده ایم.

استاندار هر چند گفته این طرح مزایا ومعایبی دارد و باید همه جوانب کار در نظر گرفته شود اما اظهار امیدواری کرده طرح تعطیلی دستگاههای اجرایی در روز پنج شنبه در استان لرستان در هیئت دولت تصویب شود.