آموزش سیستم اتوماسیون

راهنمای گام به گام سیستم مکاتبات

دستورالعمل ثبت نامه دریافتی (وارده)

دستوردالعمل ثبت نامه ارسالی (صادره)

دستورالعمل ثبت نامه داخلی

دستورالعمل کارتابل نامه های دریافتی

دستورالعمل ارسال پیش نویس

دستورالعمل کاربری فکس

دستورالعمل تنظیمات سیستم جهت اجرای اتوماسیون

دستورالعمل تعیین مسیر پیش نویس (تبدیل به…)

افزودن سازمان جدید در سازمان های مرتبط

دستورالعمل گردش نامه‌های مالی و حقوقی

راهنمای قوانین نامه‌نگاری سازمانی

صفحه مجازی تنظیمات عمومی مکاتبات