اخبار

اتاق اصناف مرکز لرستان پایگاه جمع آوری کمکهای کسبه و بازاریان به حادثه دیدگان غرب کشور

اتاق اصناف مرکز لرستان با ایجاد پایگاه جمع آوری کمک های کسبه و بازاریان در محل اتاق تا کنون چندین محموله از کمکهای اعضای تحادیه های صنفی مختلف را شامل مواد غذایی،پوشاک گرم،وسایل گرمایشی و مواد بهداشتی به مناطق زلزله زده ارسال کرده است.