آیین نامه های اجرایی قانون نظام صنفی

 

pdf_icon

آیین نامه اجرایی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف ایران

(موضوع تبصره ماده «۴۷» قانون نظام صنفی)

pdf_icon

دستورالعمل نحوه تشکیل وظایف واحد های بازرسی و نظارت اتاق های اصناف و چگونگی نظارت اتاق ایران بر عملکرد آنها

(موضوع بندهای (ش) ماده “۳۷” و ( ۶ ) ماده “۴۵” قانون نظام صنفی)

pdf_icon

آیین نامه تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه کمیسیون نظارت مراکز استانها

(موضوع تبصره۳ ماده۴۸ قانون نظام صنفی)

pdf_icon

آیین نامه اجرایی تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه هیات عالی نظارت

(موضوع ماده ۵۴ قانون نظام صنفی)

pdf_icon

صورتجلسه تفویض بخشی از وظایف هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور به کمیسیون نظارت مراکز استانها

(تفویض اختیار ماده ۵۶ قانون نظام صنفی)

pdf_icon

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو

pdf_icon

شیوه نامه دستورالعمل اجرایی نحوه صدور پروانه تخصصی اشتغال برای مشاورین املاک و خودرو

(مصوب ۸۴/۴/۱۶)

pdf_icon

آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا

۱ ۲ ۳ ۴-۰۹