آیین نامه های اجرایی قانون نظام صنفی

pdf_icon

آیین نامه اجرایی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی در مناطق آزاد کشور

(موضوع ماده ۸۸ قانون نظام صنفی)

pdf_icon

آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی

( موضوع تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی )

pdf_icon

دستور العمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار

( موضوع ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون نظام صنفی)

pdf_icon

آیین نامه اجرایی شیوه اداره مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت هزینه های قابل قبئل ناشی از عضویت اعضا در اتاق

(موضوع ماده ۴۶ قانون نظام صنفی)

pdf_icon

دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون های نظارت، اتحادیه ها و اتاق اصناف

(موضوع بند هـ ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور)

pdf_icon

دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور

(موضوع بند (د) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی)

pdf_icon

اساسنامه الگوی اتحادیه های صنفی

(موضوع تبصره یک ماده ۲۱ قانون نظام صنفی)

pdf_icon

آیین نامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفی

(موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون نظام صنفی)

pdf_icon

آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری

(موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی)

pdf_icon

آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی

(موضوع تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی)

pdf_icon

آیین نامه اجرایی شرح وظایف بازرس

(موضوع ماده۲۳ قانون نظام صنفی کشور)

pdf_icon

آیین نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه های صنفی

(موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی)

pdf_icon

آیین نامه اجرایی میزان و نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستانها

(موضوع ماده ۳۷ مکرر قانون نظام صنفی)

pdf_icon

دستورالعمل اجرایی نحوه برگزاری انتخابات نمایندگان اتاق اصناف استان ها در اتاق اصناف ایران

(موضوع ماده۴۲ قانون نظام صنفی)

pdf_icon

آیین نامه اجرایی نحوه صلاحیت و برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف ایران

(موضوع تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون نظام صنفی)

pdf_icon

آیین نامه اجرایی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون های تخصصی اتاق اصناف ایران

(موضوع تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون نظام صنفی)

۱ ۲ ۳ ۴-۰۹