گزارش

آگهی ثبت نام نوبت اول در انتخابات هیات هیات مدیره اتاق اصناف شهرستان خرم آباد

روسای محترم اتحادیه های صنفی شهرستان خرم آباد
در اجرای ماده ۵ آیین نامه اجرایی انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف شهرستانها با عنایت به جایگاه ویژه اتاق های اصناف در نظام صنفی کشور، برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان خرم آباد در دست اقدام می باشد.
لذا در صورت تمایل به عضویت در هیات رییسه اتاق اصناف از ۳/۵/۹۴ لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخه ۱۰/۵/۹۴ به منظور تکمیل فرم ثبت نام شخصا با در دست داشتن مدارک زیر به دفتر هیات اجرایی برگزاری انتخابات مستقر در ساختمان شماره ۲ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان واقع در بلوار شهید شفیع پور (۶۰ متری) جنب اداره علوم پزشکی مراجعه نمایید.
مدرک مورد نیاز:
۱/ اصل و تصویر اعتبار نامه عضویت در هیات مدیره اتحادیه
۲/ اصل و تصویر شناسنامه
۳/ اصل و تصویر کارت ملی
۴/ سه قطعه عکس ۴*۶
هیات اجرایی برگزاری انتخابات
اتحادیه های صنفی شهرستان خرم آبادIMG17380551