اخبار

آسمان چهل روز در عزای حسین(ع) گریست

مقام معظم رهبری:

اربعین حسینی خود یک دانشگاه است، دانشگاهی از جنس مکتب عاشورا با این تفاوت که در عاشورا جهاد با سیف به نمایش گذاشته شد و در اربعین جهاد فکری و فرهنگی.

آسمان چهل روز در عزای حسین(ع) گریست.

 اربعین حسینی بر تمام مسلمین جهان تسلیت باد.